Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest naszym sztandarowym produktem. Korzystają z niego mieszkańcy całego powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.


Proponujemy szkolenia w zakresie:


Szkolenie okresowe czy kwalifikacja wstępna, jak wybrać?

To jakiego rodzaju szkolenie ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub kat. D.

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie.
 • Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.

Celem ukończenia szkolenia zawodowego jest przygotowanie kierowców do bezpiecznego przewozu rzeczy lub osób, zgodnie z  zasadami i przepisami obowiązującego prawa.

Wymagania dla kierowcy zawodowego

Obecnie, aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, wymagane jest:

 • prawo jazdy danej kategorii C, C+E, D, D+E,
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
 • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
 • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).

Wpis w prawo jazdy świadectwa kwalifikacji zawodowej

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy jest wpis w prawo jazdy, tabela 12, kodu 95 oraz terminu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej (95,DD.MM.RR).


Szkolenie okresowe kierowców

dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Wymagania dla kursantów przystępujących do szkolenia okresowego kierowców zawodowych

Do szkolenia może przystąpić osoba:

 1. przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub
 2. wykonująca przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa
 3. która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 4. posiadająca prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskaną przed 10 września 2008 r. lub
 5. posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej

Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje:

35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części uzupełniającej.

Uzyskane uprawnienia po szkoleniu okresowym kierowców zawodowych

Po odbyciu szkolenia okresowego nie ma egzaminu państwowego. Kurs kończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejnych 5 lat. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje kierownik ośrodka szkoleniowego. Po otrzymaniu dokumentu, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych kursant ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień.


Kwalifikacja wstępna

jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii C lub D, wykorzystaj to! Zapisz się na kurs w zakresie kwalifikacji wstępnej i zdobądź dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy lub osób.

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu :

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę przed ukończeniem 21 roku życia.
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę przed ukończeniem 23 roku życia.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej:

Do kursu może przystąpić osoba:

 1. przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub
 2. mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 3. która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 4. posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:

280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikacji wstępnej

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia.
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Do kursu może przystąpić osoba:

 1. przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub
 2. mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 3. która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 4. posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie  na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant  otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego  kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie  zdanego egzaminu państwowego.


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

jeżeli posiadasz już uprawnienia do przewozu rzeczy lub osób, a chcesz poszerzyć swoje kompetencje, już teraz zapisz się na kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

jeżeli chcesz rozszerzyć posiadane przez siebie uprawnienia o przewóz rzeczy lub osób, pomyśl o szybkim szkoleniu z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:

35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopię badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.